Kvalitetsmål

 

 

Kvalitetsmålen är utarbetade efter LpFö 98 rev 10, skollagen samt gällande lagar och regler i Botkyrkas kommun. Målen är uppställda under samma rubriker som läroplanen. Detta för att enkelt integrera läroplanen i vardagen och säkerställa att vi följer den.

 

 

Normer och värden

Målsättning

 • Barnen ska känna samhörighet, solidaritet och ansvar för andra människor och utveckla ett demokratiskt förhållningssätt.

 • På förskolan arbetar vi för att alla, barn, föräldrar och personal ska känna trygghet och ansvar.

 • Mobbing, våld och främlingsfientlighet tolereras ej och skall omedelbart och aktivt bearbetas.

 • Barnen ska utveckla respekt för miljön och allt levande

 

 

Planering och arbetssätt

 

Barn
Det är viktigt att skapa en trygghet och gemenskap i barngrupperna. Miljön ska vara tillgänglig och tillåtande. Den ska väcka nyfikenhet och lust till lärande. Samarbete ska ske mellan avdelningarna genom sångsamlingar, tvärgrupper och liknande.
Alla ska lära känna varandra och visa hänsyn till varandra. Vi ser till att alla barn blir sedda och får känna att de duger och att de kan. Vi lyssnar på varandra och avbryter inte varandra.
Vi är lyhörda för alla barns olika intressen och behov.
Genom att vistas ute i naturen mycket får barnen bekanta sig med allt levande och hur vi tar hand om vår närmiljö.
I samlingen ges stort utrymme för reflektion och diskussion kring livet. Vi uppmuntrar barnen att hjälpa och ta hand om varandra t.ex. vid påklädning, konflikter och i barnens lek.

 

Personal
Vi vill ha ett öppet och ärligt klimat i arbetslaget där alla vågar säga vad de tycker och tänker. Under APT(ArbetsPlatsTräff) lär vi känna varandra och arbetar fram en värdegrund som förskolan ska vila på. Vi ska föregå med gott exempel och har därför arbetat fram en personalpolicy.

 

Föräldrar
Vi samarbetar med hemmen genom att föra löpande diskussioner om regler, fostran och förhållningssätt i förskolan.

 

 

 

 

 

Utveckling och lärande

Målsättning

 • Alla barn ska bemötas utifrån sina förutsättningar och det ska finnas möjlighet till ett undersökande och reflekterande arbetssätt.

 • Lust och intresse har alla barn som de kommer till förskolan, utmaningen för oss är att bevara motivationen och utveckla barnens lust till lärande.

 • Barnens musikaliska och andra kulturella erfarenheter skall vidgas och fördjupas för att bidra till deras personliga utveckling.

 
Digital kompetens – stöd för en berikad lärmiljö

(text delvis hämtad från Botkyrka kommuns texter)
Botkyrka kommun satsar på att skolungdomar ska kunna hantera medieteknik och den stora mängden informationsflödet som internet bjuder på. Datorn är en del av små barns vardag idag. Vi arbetar med datorn som ett skapande och lärande verktyg på ett lekfullt sätt. Media har skapat en renässans för berättandet, inte bara i tal och skrift utan också i form av ljud, bild och film. Det finns läromedel för dator som stimulerar barnens utveckling på många olika sätt. Barn i behov av extra stöd kan ha stor nytta av att få använda datorn, framförallt i språkutvecklingen. Exempel på skapande är att göra en egen berättelse, spela in och lyssna på sin egen röst. Genom media kan vi visa barnen världen på ett annat sätt, göra den mer konkret. Andra kulturer, tidsepoker, planeter, miljön blir levande genom film och rörelse. Det ska vara enkelt och lustfyllt. Konstnärliga uttryck kan stimulera empati och fantasi och bjuder på perspektivförskjutning.

 

Planering och arbetssätt

Barn
Pedagogerna stödjer barnet som visar vägen. De lyssnar och uppmuntrar barnen, ger dem tid och tillfälle att själva undersöka och reflektera.
Det ska vara roligt att gå till förskolan och vi ska ha roligt på förskolan tillsammans. Vi ska erbjuda montessori material och kompletterande material som skapar intresse och motivation för lärandet. Materialet ska vara synligt och lätttillgänligt i en inbjudande och lustfylld miljö.
Det ska finnas utrymme till att leka, pyssla, skapa, vila, äta och röra sig.
Varje termin kommer vi att lägga extra vikt vid ett utav ämnena i läroplanen eller ur montessoris områden och ha det som tema. Det ska genomsyra verksamheten som en röd tråd genom hela terminen och kan resultera i en större utflykt med hela avdelningen som även kan flätas in i avslutningen.

 

Personal
Vi följer barnets positiva utveckling och tydliggör den för barnen, föräldrar och oss själva, genom observationer och dokumentationer.
Vi samarbetar mellan avdelningarna för att erbjuda fler möjligheter för barnen.
På APT samtalar och stödjer vi varandra för att hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling.

Vår förskollärare är också pedagogiskt ansvarig och finns till för alla pedagoger som stöd vid behov.

 

Föräldrar
Genom månadsbrev, vernissage, sångsamlingar, frukostträffar och montessori/materialkvällar får föräldrarna tillfälle att se vad barnen gör under dagarna. Vi använder oss av internetbaserade bildgallerier, där bilder från barnens vardag publiceras. Alla föräldrar ska erbjudas att ta del av barnens dag genom att närvara under en dag i verksamheten.

 

 

 

Barns inflytande

Målsättning

 • Inflytande, delaktighet och ansvar ska utvecklas till att bli en självklarhet.

 • Barnen ska utveckla sin förmåga att uttrycka sina önskningar och behov och därmed få möjlighet att påverka sin dag på förskolan.

 • Det ska finnas tid för observationer och intervjuer med barnen. Detta är viktigt för att få reda på vad barnen har för intressen och för att kunna utforma verksamheten efter det.

 • Alla barns särskilda behov ska beaktas.

 • Flickor och pojkar ska ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begräsningar.

 

Planering och arbetssätt

 

Barn
Barnet visar vägen är ledorden. Barnen får vara med och bestämma om verksamhetens innehåll och känna sig delaktiga. Arbete i mindre grupper och på individnivå är lika viktigt.
Genom att städa upp efter sig, vara rädda om varandra, material och leksaker lär sig barnen att ta ansvar. Vi vuxna är med och vägleder och påminner.
Vi försöker låta barnen lösa konflikter själva så långt det är möjligt efter mognad. Vi finns alltid i bakgrunden och observerar för att stötta och hjälpa till vid behov. Det är viktigt att alla som är inblandande i konflikten får komma till tals och att vi vuxna tar ansvar för att det reds ut och förklarar orsak och verkan.
Det är självklart att flickor och pojkar ska vara jämställda och erbjudas samma möjligheter.

 

Personal
Vi är uppmärksamma på våra egna värderingar och på vilket sätt vi bemöter barnen. Vi är lyhörda för barnens behov och försöker säga JA till deras initiativ och idéer så mycket vi kan.

 

Föräldrar
Föräldrar känner sina barn bäst. Att samtala hemma med barnen om dagen på förskolan och sedan prata med personalen är att stötta barnens inflytande och bidra till en bättre förskola.

 

Förskola och hem

Målsättning

 • Föräldrainflytande genom föräldrarådet

 • Det ska erbjudas utvecklingssamtal 1 gång per år och efter önskemål fler gånger

 • Alla föräldrar ska erbjudas föräldramöte 1 gång per år och material/montessori kväll 1 gång per år.

 • Utöver detta ska vi sträva efter att anordna fler mötestillfällen. Dessa ska vara lättsamma och kravfria och ges vid olika tidpunkter, så alla föräldrar, oavsett tid man lämnar och hämtar ska kunna vara med en stund med sitt barn.

 

 

Planering och arbetssätt

 

Personal
Det är mycket viktigt med en bra föräldrakontakt för vårt arbete. Alla föräldrar ska känna sig välkomna och att de får ett positivt bemötande när de kommer till förskolan.
Föräldrarna görs delaktiga och samtidigt synliggör vi verksamheten genom daglig kontakt i hallen, föräldramöten, dropin-fika, vernissage, utvecklingssamtal, montessori/materialkväll, månadsbrev, information på hemsidan och i alla barns individuella portfolio.
Vi tar det på allvar och är lyhörda när föräldrarna kommer med synpunkter. Genom utvecklingssamtalen, föräldramöten, föräldrarådsträffar och regelbundna enkätundersökningar har vi en dialog med föräldrarna och får deras syn på verksamheten.
Vi ger föräldrarna ett formulär med frågor att fundera kring innan ett utvecklingssamtal.
Vi dokumenterar barnens lärande genom daliga anteckningar och bilder. Dokumentation av barnens fortskridning i montessorimaterialet görs också och dessa utgår vi ifrån i utvecklingssamtalen. Vi arbetar med ansvarsbarn, men alla pedagoger är till för alla barn. Detta arbetssätt gör verksamheten mindre sårbar, om en personal skulle bli sjuk exempelvis. Förskolläraren är ytterst ansvarig för att dokumentationen finns, men all personal ansvarar för att dokumentera alla barn fortlöpande. Inför utvecklingssamtalen delar vi upp samtalen mellan oss.

 

Föräldrar
Ansvaret för barns fostran och utveckling har vårdnadshavarna. Vi har ett föräldraråd som träffas 2 gånger per termin och där diskuteras allt som påverkar barnens vardag. Det är meningen att föräldrarna ska komma med synpunkter, önskemål och åsikter för att kunna påverka verksamheten i förskolan. Information till föräldrar ska huvudsakligen spridas via hemsidan och mail men också via tavlorna i respektive entré och lappar på barnens lådor.
Olika tillställningar såsom avslutningar, lucia etc. ökar delaktigheten och gemenskapen och föräldrarna ska känna hur deras bidrag betyder mycket för verksamheten.

 

 

Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet

Målsättning

 • Den pedagogiska kontinuiteten inom och mellan skolformerna ska fortlöpande utvecklas och vi ska göra vad vi kan för att barnen ska få en bra övergång.

 • Barnens övergång till ny verksamhet (ex skola, annan förskola) ska ske i ett förtroendefullt samarbete med den nya personalen för att stödja barnets allsidiga utveckling och lärande.

 

Planering och arbetssätt

 

Barn
Vi samtalar och läser om hur det är att börja skolan under vårterminen för att ge barnet en inblick i skolans värld. Ibland finns det äldre syskon som redan går i skolan och som kan berätta om hur det är.

 

Personal
Vi strävar efter att följa med barnen till den nya skolklassen och ser gärna att barnens blivande lärare hälsar på oss. Om detta inte går att genomföra ska vi ha telefonkontakt.

 

Föräldrar
Vid sista utvecklingssamtalet skriver man tillsammans ned vilka förväntningar, önskemål och andra viktiga upplysningar föräldrarna har. Föräldrarna måste godkänna om dokument rörande barnen får lämnas över till lärare i skolan.

 

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Målsättning

 • Förskolans verksamhet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp och utvärderas.

 • All personal ska ha en grundutbildning såsom barnskötare eller förskollärare och fortbildning i montessoripedagogik.

 • Minst en pedagog på vardera avdelning ska ha montessoriassistentutbildning/lärarutbildning.

 • Alla barns utveckling och lärande ska dokumenteras kontinuerligt och systematiskt.

 

 

Planering och arbetssätt

 

Barn
Alla barns utveckling skall synliggöras i barnens portfolio. Dokumentationen av arbetet med montessorimaterialet sker separat, i syfte att lätt åskådliggöra vart barnen befinner sig, så alla pedagoger kan hjälpas åt.

 

Personalen
Förskolechefen upprättat en verksamhetsplan varje år och kvalitetsmålen justeras vid behov.
Sammanställningen av uppföljningarna sker en gång per år, vid termins slut. Utfallet redovisas skriftligen. Målen följs kontinuerligt upp av personalen och diskuteras vid avdelningsplaneringar, APT möten och heldagsplaneringar.
Fortbildning erbjuds då vi ser positivt på kompetensutveckling eftersom det hela tiden utvecklar förskolan. Pedagogerna får komma med önskemål i förhållande till verksamhetens behov och egen utveckling.


Vi använder oss av videokamera i utvecklingssyfte för att på så sätt analysera vårt förhållningssätt och arbetssätt och dra lärdom. Videobandsupptagning sparas ej, utan raderas efter analys.

 

Föräldrarna
Genom utvecklingssamtalen, föräldramöten, föräldrarådsträffar och regelbundna enkätundersökningar har vi en dialog med föräldrarna och får deras syn på verksamheten. Något eller några gånger per termin kommer vi genomföra enkätundersökningar.
Vi ska visa föräldrar var de kan hitta information om montessori i Sverige och vilka intresseorganisationer som finns. Vi ansvarar för att föräldrarna ges inblick i de delar av läroplanen som är viktiga att känna till.

 

 

 

 

 

Montessoribarnens förskolor och skolor i Botkyrka AB © 2012 • Privacy Policy • Terms of use

Montessoribarnens förskola i Tumba