Som Anställd

 

 

 

Personalens uppträdandepolicy gentemot varandra

  • Vi delar med oss av erfarenheter och information

  • Vi kommunicerar och tilltalar varandra på ett trevligt sätt

  • Vi ger konstruktiv kritik och uppmärksammar framgång

  • Vi arbetar för att skapa en roligare arbetsplats genom motivation, engagemang, utveckling och utbildning

  • Vi respekterar varandras tid och arbete, tar ansvar för beslut och håller vad vi lovar

  • Vi talar med varandra och inte om varandra

  • Vi accepterar ingen form av diskriminering

 

 

Personalkläder
Vi klär oss inte i hemmadresser och har inte utmanande kläder. När vi är ute klär vi oss efter väderlek. Vi använder oss av vind- eller regnkläder för att kunna leka med barnen och bära barnen utan att vara rädda att smutsa ner oss.
Förskolan förser alla fastanställda med vissa arbetskläder som ska användas under arbetstid. Kläderna får inte bäras privat.

  • Regnställ, (regnjacka, regnbyxa, sydväst eller motsvarande) ej gummistövlar

  • Vinterkläder (mössa, vantar, fleecejacka, vinterjacka, täckbyxa, vinterkängor)

 

 

Rökningspolicy
Montessoribarnens förskola är en rökfri arbetsplats. Rökning får endast ske under rast.  

 

Friskvård
Personalen har tillgång till en friskvårdspeng på 500 kronor per termin. Detta kan användas till sedvanliga fritidsaktiviteter.

 

Utbildning
Förskolan betalar all fortbildning. Pedagogerna får komma med önskemål i förhållande till verksamhetens behov och egen utveckling.

Vid utbildningar utanför arbetstid utgår kompensationsledighet.

 

Hemsida
Via hemsidan får föräldrarna tillgång till all information. Målet är att den uppdateras minst en gång i månanden. Via den får föräldrarna också tillgång till bildgallerier och ett medlemsforum, som ska fungera som en mötesplats.

 

APT och heldagsplaneringar
En gång i månaden stänger förskolan för APT möte.
Heldagsplaneringar sker en gång per termin, vid terminsstart.
Sista APT mötet varje termin avslutas med att personalen äter julbord/sommarmiddag tillsammans.

 

Alkohol och narkotika
Vi får ej förtära alkohol eller narkotika under arbetstid. Det är också självklart att vi inte kommer till jobbet i alkohol- eller drogpåverkat tillstånd. Förskolechef kan vid särskilda tillfällen ge tillåtelse till alkoholförtäring men det sker aldrig under förskolans öppethållande. Frånsteg från detta kan leda till uppsägning.

 

Mediapolicy
I Sverige råder yttrande frihet. Våra anställda har rätt att uttrycka sig som privatpersoner i frågor, men inte i företagets namn eller om företagets verksamhet. Förskolan har en mycket klar presspolicy. Ingen förutom VD uttalar sig till pressen. VD kan dock delegera sitt ansvar till pedagogiskt ansvarig och ge denne tillåtelse att uttala sig om lokala förhållanden.

 

IT-policy
Vi är en arbetsplats där vi använder de elektroniska kommunikationsmedlen så som e-post och internet. Alla anställda tilldelas en personlig inloggning på datorn där den enskilde medarbetaren är ansvarig för allt som har utförts via hans/hennes personliga användarID. Man får under inga omständigheter installera programvara, spel eller dylikt. Det är endast tillåtet att använda datorn och internet för privat bruk under raster.
Internet och sociala medier är en del av förskolan som vi använder oss av för informationsspridning. Vi ska fortlöpande ha diskussioner i arbetslaget och i föräldrarådet om integritet, tystnadsplikt och gränsdragningar på internet.

 

Tystnadsplikt
Samtliga medarbetare har tystnadsplikt gällande konfidentiell information som har med företaget att göra. Vi som är anställda inom barnomsorgen är skyldiga att följa socialtjänstlagens bestämmelser. Det innebär att man inte får lämna ut uppgifter om enskildas personliga förhållanden till obehöriga personer eller till någon myndighet. Hit räknas hälsotillstånd, familjesituation, utbildning, yrkesverksamhet, ekonomi och social situation i övrigt. Adresser, telefonnummer, datalistor, tal- och videoband samt bilder omfattas av sekretess. Förbudet gäller även efter anställningens eller verksamhetens upphörande. Den som bryter mot förbudet kan straffas för brott mot tystnadsplikt.

 

Personalparkering
Förskolan betalar två parkeringsplatser som kan nyttjas av personalen.

 

Förmåner
På Montessoribarnen får alla pedagoger äta pedagogisk lunch samt mellanmål gratis. Vi bjuder på en frukt om dagen och kaffe och te. Vid jultid går vi ut och äter julbord tillsammans och på sommaren avslutar vi terminen med middag och aktiviteter ute.
Vi månar om våra anställda, eftersom vi vet att det skapar bättre arbetsmiljö och glada pedagoger smittar av sig på barnen!
Under våren 2012 åkte all fastanställd personal på en resa till Maria Montessoris första förskola i Rom. Det var underbara dagar som vi sent kommer glömma. Eftersom resan var så lyckad satsar vi på ett nytt resmål inom ett par år.

 

bambini

 

Montessoribarnens förskolor och skolor i Botkyrka AB © 2012 • Privacy Policy • Terms of use

Montessoribarnens förskola i Tumba